Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 22 Oct 2019

Publisert: 9 Sep 2014

Tannforankret bro med flere mellomledd

Forfatter: Övertandläkare Bo Sundh, Institutionen för odontologi/Göteborg

Gjennomlest av: Docent, universitetslektor Victoria Franke Stenport, Avd för protetik/Göteborg

Bearbeidet til norsk: Per Nygaard-Østby, tannlege MNTF, Spesialist i Periodonti

BAKGRUNN

Tanntap er fremfor alt forårsaket av tannsykdommene karies og periodontitt. I 2003 manglet aldersgruppen fra fylte 70 år i gjennomsnitt 7 tenner, mens aldersgruppen som fylte 30 år manglet i gjennomsnitt 1 tann. 75 % av befolkningen som fylte 70 år i 2016 manglet i gjennomsnitt 6 tenner. Blandt yngre individer som manglet flere tenner skyldtes dette traumer eller manglende tannanlegg (agenesi). Logisk nok er det vanligere i den eldre befolkningen å mangle flere tenner.

 

SYMPTOMER

Å mangle flere tenner, enten det er i fronten eller i sidesegmentene innebærer som oftest, foruten det estetiske, en svekkelse av tygge- og taleevnen. Dette har stor påvirkning på munnhelsen og bør derfor behandles. En flertannsluke defineres som en luke der 2 eller flere tenner mangler mellom tennene på hver side av luken.

 

BEHANDLING

 

PLANLEGNING OG BRODESIGN

Forbehandling

En forutsetning for broprotetikk er at de gjensstående tennene og bøtvev er friske og at eventuell preprotetisk behandling er fullført.

 

Valg av pillartenner og broens utstrekning

Historisk har man hatt som guideline at forholdet mellom pillartann og mellomledd bør være 1/1 (Antes lov), dvs. en luke der en premolar og en molar mangler forutsetter at minst en premolar og en molar benyttes som pillartenner.

Gjennom lang tid har man imidlertid vist at store brokonstruksjoner har fungert helt utmerket gjennom årtier selvom den periodontale støtten har vært langt mindre enn den anbefalte 1/1-regelen. Den basale forutsetning for dette er selvfølgelig at en omfattende periodontalbehandling og oppfølgende kontroller av munnhygienen, med passende mellomrom, gjennomføres.

Hvis det, i tillegg til den aktuelle flertannsluken, finnes ytterliger luker (eneller flertannsluker) oppstår spørsmålet om erstatningen/enes utstrekning. Bør det være en sammenhengende bro eller flere mindre broer? Det finnes ikke noe entydig svar på dette, men broer krever tilpasning og muligheter for adekvat rengjøring. Jo lenger en bro er desto vanskeligere er tilpasningen og kanskje også tilgjengeligheten for rengjøring. Flere mindre broer kan dessuten opprettholde en viss fysiologisk mobilitet og taktilitet ved tygging. Dessuten krever en kortere bro mindre avvirkning av tannsubstans på pillartennene enn om et større antall pillarer skal tilpasses for en viss innsetningsretning (parallellitet).
Ikke desto mindre finnes det kasus der man velger å lage en sammenhengende bro (totalbro), spesielt i kasus med uttalt tap av periodontium for å sikre en så fullgod stabilisering av pillartennene som mulig.

 

Materialvalg

 • Metallkeramikk der skjellettdelen fremstilles av:
  • edelmetall-legering
  • kobolt-krom
  • titan
  • lavedelmetall-legering
 • Helkeramikk:
  • zirkonium
  • aluminiumoksyd
  • glasskeramer

Spesielle indikasjoner eller kontraindikasjoner for å velge helkeramiske konstruksjoner fremfor metalbunnede er få, bortsett fra tilfeller der pasienten krever en metallfri erstatning, alternativt har høye estetiske krav. Det anbefales dog å begrense omfanget av helkeramiske konstruksjoner til tre ledd i påvente av pålitelige langtidsstudier.

Valg av materiale til metallskjellettet er opp til behandler/pasient med hensyn til tannlegens egen erfaring og preferanser, laboratorieresurser og økonomi.

 

Klinisk gjennomføring

Preparering

Denne gjennomføres under hensynstagen til allmenne prinsipper for retensjon (konvergensevinkel 10-15o), motstandsevne mot skråbelastninger, slette og jevne overflater uten undersnitt, tilstrekkelig plass for materialet i broen og distinkte cervikale preparasjonsgrenser.

 

Avtrykk

 • A-silikon/Poly
 • Digital CAD/CAM-teknikk

 

Innprøvning og sementering

 • Konvensjonell sementering (Fosfatsement)
 • Adhesiv sementering (Resinsement)

 

Komplikasjoner

Biologiske

 • Karies i pillartann/tenner
 • Tap av vitalitet i pillartann/tenner
 • Fraktur av pillertann/tenner
 • Progredierende periodontitt

Tekniske

 • Løssning av broen. Sementlåsen har sluppet på en eller flere pillartenner
 • Fraktur i overflatematerialet
 • Fraktur i broskjellettet

I en systematisk oversiktsartikkel fra 2004 om longevity og komplikasjonsfrekvens hadde 89 % 10 års varighet. Beregnet 10-årsrisiko for tap av brokonstruksjonen på grunn av karies var 2,6 % og på grunn av periodontitt 0,7 %. Tap av vitalitet i 10-års perioden ble beregnet til 10 %. For løsning av broen i denne perioden var risikoen 6,4 %, for fraktur av pillartenner 2,1 % og for materialfraktur 3,2 %. Artikkelen omfattet 3548 broer i gull/porselen og gull/ accryl, med gjennomsnittlig 5 ledd. Oppfølgningstider på opp til 25 år.

Når det gjelder de stadig mer utbredte zirkoniumbroer har studier vist gode korttidsresultateter, men med foruroliggende økning i komplikasjonsfrekvensen etter 5 år, spesielt i lateralsegmenene. En systematisk litteraturoversikt (2015) oppga 5 års varighet for metallkeramikkbroer i 94 % av behandlingene og for zirkoniumbroer 90 %. Forskjellen er ikke signifikant. Derimot ble det observert en signifikant høyere kariesfrekvens, antall porseleensfrakturer og tap av retensjon for zirkoniumbroer sammenlignet med metallkeramikkbroer. I en nylig publisert prospektiv 10-års studie av 3-4- ledds zirkoniumbroer fremstilt med CAD/CAM-teknikk var 25 % av behandlingene totalt misslykkede. Av de gjenværnde 75 % av broene fikk ⅔ tekniske problemer, som dog lot seg løse og ikke påvirket varigheten.

 

Behandlingsalternativer

 • Implantatforankret bro
 • Partiell protese
 • Ortodontisk lukking av luken, helt eller delvis for å redusere brospennet
 • Autoransplantasjon

 

VITENSKAPELIG EVIDENS

de svenske retningslinjene for protetisk behandling vises det til følgende opplysninger:

 • Ingen studier, som oppfylte inklusjonskriteriene, ble funnet, som kunne vurdere brokonstruksjoners varighet. Derimot fant man noen observasjonsstudier, med lav kvalitet, men med 13-23 års observasjonstid, som viste varighetsfrekvenser på 76-80%. 10-års varighet (survival) ble rapportert å være 90 % og 53 % av broene var helt intakte (success) etter 18-23 år.
 • Ingen studier som oppfylte inklusjonskriteriene ble funnet, som vurderte forkomsten av komplikasjoner, risiko eller bivirkninger.

 

SLUTTKOMMENTAR

Til tross for en begrenset vitenskapelig evidens i form av velplanerte langtidsstudier, som kan beskrive nøyaktig hvilke metoder eller materialer som er å foretrekke. Protetiske brokonstruksjoner basert på tann- eller implantpillarer er førstevalg ved flertannsluker etter omfattende tanntap. Som beskrevet ovenfor bør det vises forsiktighet med helkeramiske kontruksjoner i kasus med lange brospenn.

 

 

Referanser

Agustín-Panadero R1, Román-Rodríguez JL1, Ferreiroa A2, Solá-Ruíz MF3, Fons-Font A4. Zirconia in fixed prosthesis. A literature review. J Clin Exp Dent. 2014 Feb 1;6(1).

Nilner K, Öwall B. Longevity and complications of FDPs. I: Nilner K, Karlsson S, Dahl B (eds). A textbook of fixed prosthodontics. The Scandinavian approach. Gothia Fortbildning. Stockholm 2013.

Pjetursson, K. A systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures (FPDs) after an observation period of at least 5 years – III. Conventional FPDs. Clinical oral implants research 15.6 (2004): 654-666.

Pjetursson BE, Sailer I, Makarov NA, Zwahlen M, Thoma DS. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part II: Multiple-unit FDPs. Dent Mater. 2015 Jun;31(6):624-39

Rinke S, Wehle J, Schulz X, Bürgers R, Rödiger M. Prospective evaluation of posterior fixed zirkonia dental prosthesis: 10-year clinical results. Int J Posthodont 2018 Jan/Feb; 31(1):35-42

Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M, Hammerle CHF. A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal–ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part II: Fixed dental prostheses.Clin. Oral Impl. Res.18 (Suppl. 3), 2007; 86–96

SBU-rapport nr 204. Tandförluster – En systematisk litteraturöversikt. 2010.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning.

Socialstyrelsen. Statistik om tandhälsa 2016

Örstavik J, Nilner K, Karlsson S, Dahl B. Need for prosthetic treatment and various options. I: Nilner K, Karlsson S, Dahl B (eds). A textbook of fixed prosthodontics. The Scandinavian approach. Gothia Fortbildning. Stockholm 2013.