- Odontologiskinfo - https://odontologiskinfo.no -

Trinnvis excavering ved dype karieslesjoner i vitale tenner

BAKGRUND

Traditionellt behandlas djupa kariesangrepp i vitala tänder genom avlägsnande av all karierad tandvävnad, vilket kan leda till att pulpan exponeras. Exponering av pulpan är en kritisk faktor för det långsiktiga resultatet av behandlingen och bör undvikas så långt det är möjligt i en vital tand. För att minimera denna risk i tänder med kariesangrepp som når den inre tredjedelen av dentinet finns andra mer konservativa tekniker för borttagning av karies. En sådan teknik är två-stegs exkavering (stegvis kariesexkavering). Med denna metod ses en lägre frekvens av pulpaläsioner och lyckandefrekvensen är högre för behandlingen av tanden.

Vid stegvis exkavering utförs ofullständig kariesborttagning vid det första besöket och kaviteten försluts därefter med en tät fyllning. Vid det andra besöket avlägsnas kvarvarande karies och därefter utförs en definitiv tät fyllning. För att förhindra tillförsel av näring till kvarvarande mikroorganismer är en tät fyllning väsentlig. Stoppet i näringstillförseln medför en minskad metabol aktivitet i den kariogena biofilmen. Detta leder till en minskning av antalet mikroorganismer och därigenom en gradvis minskning av kariesangreppets aktivitet och därmed progressionen av skadan. Detta ger tid för dentinet att bilda tertiärdentin och tubulär skleros vilket reducerar permeabiliteten hos dentinet.

Vid stegvis exkavering tas den provisoriska fyllningen bort efter en tid för att möjliggöra ytterligare kariesexkavering. Det tertiära dentin som nu hunnit bildas ger ytterligare skydd för pulpan. Stegvis exkavering har också potentialen att minska kavitetens storlek och därmed bevara tandstrukturen. Nya kunskaper om utfallet av stegvis exkavering tillkommer kontinuerligt. Enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård från 2011 bör tandvården erbjuda personer med djup dentinkariesskada behandling med stegvis exkavering med prioritet 3, som är högsta möjliga rangordning av tillståndet. Det pågår f.n. flera studier om effekter av partiell kariesexkavering (ofullständig exkavering) men metoden bör tills vidare inte erbjudas i tandvården då effekterna inte är tillräckligt utvärderade.

 

Rutin vid stegvis exkavering av vitala primära och permanenta tänder

 

 

Referenser

Bjørndal L.Stepwise Excavation. Monogr Oral Sci. 2018 May 24;27:68-81. doi: 10.1159/000487834.

Bjørndal L, Fransson H, Bruun G, Markvart M, Kjældgaard M, Näsman P, Hedenbjörk-Lager A, Dige I, Thordrup M. Randomized Clinical Trials on Deep Carious Lesions: 5-Year Follow-up. J Dent Res 2017; vol 96: 747-753.

Hoefler V, Nagaoka H, Miller CS. Long-term survival and vitality outcomes of permanent teeth following deep caries treatment with step-wise and partial-caries-removal: A Systematic Review. J Dent 2016; 54:25-32

Kidd E, Fejerskov O, Nyvad B. Infected Dentine Revisited. Dent Update 2015;42:802-6, 808-9.

Mattos J, Soares GM, Ribeiro Ade A. Current status of conservative treatment of deep carious lesions. Dent Update 2014; 41:452-4, 456.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-5-1 [1]

Ribeiro CC, de Oliveira Lula EC, da Costa RC, Nunes AM. Rationale for the partial removal of carious tissue in primary teeth. Pediatr Dent 2012; 34:39-41.

Ricketts D, Lamont T, Innes NP, Kidd E, Clarkson JE. Operative caries management in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2013; 28;3. Review.