Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 17 Dec 2019

Publisert: 29 Jun 2016

Trinnvis excavering ved dype karieslesjoner i vitale tenner

Forfatter: Professor Christina Stecksén-Blicks, Pedodonti/Institutionen för odontologi

Gjennomlest av: Universitetslektor Charlotte Simark Mattsson, /Sahlgrenska Akademin

BAKGRUND

Traditionellt behandlas djupa kariesangrepp i vitala tänder genom avlägsnande av all karierad tandvävnad, vilket kan leda till att pulpan exponeras. Exponering av pulpan är en kritisk faktor för det långsiktiga resultatet av behandlingen och bör undvikas så långt det är möjligt i en vital tand. För att minimera denna risk i tänder med kariesangrepp som når den inre tredjedelen av dentinet finns andra mer konservativa tekniker för borttagning av karies. En sådan teknik är två-stegs exkavering (stegvis kariesexkavering). Med denna metod ses en lägre frekvens av pulpaläsioner och lyckandefrekvensen är högre för behandlingen av tanden.

Vid stegvis exkavering utförs ofullständig kariesborttagning vid det första besöket och kaviteten försluts därefter med en tät fyllning. Vid det andra besöket avlägsnas kvarvarande karies och därefter utförs en definitiv tät fyllning. För att förhindra tillförsel av näring till kvarvarande mikroorganismer är en tät fyllning väsentlig. Stoppet i näringstillförseln medför en minskad metabol aktivitet i den kariogena biofilmen. Detta leder till en minskning av antalet mikroorganismer och därigenom en gradvis minskning av kariesangreppets aktivitet och därmed progressionen av skadan. Detta ger tid för dentinet att bilda tertiärdentin och tubulär skleros vilket reducerar permeabiliteten hos dentinet.

Vid stegvis exkavering tas den provisoriska fyllningen bort efter en tid för att möjliggöra ytterligare kariesexkavering. Det tertiära dentin som nu hunnit bildas ger ytterligare skydd för pulpan. Stegvis exkavering har också potentialen att minska kavitetens storlek och därmed bevara tandstrukturen. Nya kunskaper om utfallet av stegvis exkavering tillkommer kontinuerligt. Enligt de nationella riktlinjerna för vuxentandvård från 2011 bör tandvården erbjuda personer med djup dentinkariesskada behandling med stegvis exkavering med prioritet 3, som är högsta möjliga rangordning av tillståndet. Det pågår f.n. flera studier om effekter av partiell kariesexkavering (ofullständig exkavering) men metoden bör tills vidare inte erbjudas i tandvården då effekterna inte är tillräckligt utvärderade.

 

Rutin vid stegvis exkavering av vitala primära och permanenta tänder

  • Förvissa dig om att tanden är sensibel. Lägg anestesi vid behov. Tänder med en historia av spontan smärta, röntgenologiska tecken på periradikulär påverkan eller andra tecken som tyder på irreversibel inflammation bör inte behandlas med stegvis exkavering.
  • Exkavera till kariesfrihet perifert. Den pulpala väggen exkaveras så mycket man kan utan att det blir läsion. Rengör kaviteten.
  • Lägg kalciumhydroxidpasta mot den pulpala väggen och täck med ett stelnande kalciumhydroxid-innehållande isoleringsmaterial. Gör sedan en fyllning som utformas för att kunna hålla under hela expektanstiden och gärna upp till 12 månader ifall planerad uppföljning blir uppskjuten. Vid större kaviteter kan först ett tunt lager stelnande cement läggas som underfyllning. Det är viktigt att tuggytan har en fyllning som håller under hela expektanstiden och lämpliga material är kompositer och resinförstärkta glasjonomerer. Val av fyllningsmaterial grundas på kavitetens utformning och läge men det finns inget vetenskapligt stöd för något särskilt fyllningsmaterial. För att undvika att fyllningen läggs på sviktande underlag kan man ibland behöva reducera underfyllningens tjocklek. Resin-innehållande fissurförseglingsmaterial bör användas för att försluta fyllningskanterna.
  • Ta röntgen och förvissa dig om att tanden är sensibel efter cirka 6 månader. Ta bort den temporära fyllningen som suttit under expektanstiden. Exkavera, avlägsna karierad vävnad och gör en ny tät fyllning (alternativt förlängd expektans). Om kaviteten är mycket pulpanära kan först ett tunt lager stelnande kalciumhydroxidinnehållande isoleringsmaterial läggas på den pulpala väggen. Isoleringen riskerar att försämra fyllningens retention om den läggs för frikostigt.

 

 

Referenser

Bjørndal L.Stepwise Excavation. Monogr Oral Sci. 2018 May 24;27:68-81. doi: 10.1159/000487834.

Bjørndal L, Fransson H, Bruun G, Markvart M, Kjældgaard M, Näsman P, Hedenbjörk-Lager A, Dige I, Thordrup M. Randomized Clinical Trials on Deep Carious Lesions: 5-Year Follow-up. J Dent Res 2017; vol 96: 747-753.

Hoefler V, Nagaoka H, Miller CS. Long-term survival and vitality outcomes of permanent teeth following deep caries treatment with step-wise and partial-caries-removal: A Systematic Review. J Dent 2016; 54:25-32

Kidd E, Fejerskov O, Nyvad B. Infected Dentine Revisited. Dent Update 2015;42:802-6, 808-9.

Mattos J, Soares GM, Ribeiro Ade A. Current status of conservative treatment of deep carious lesions. Dent Update 2014; 41:452-4, 456.

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-5-1

Ribeiro CC, de Oliveira Lula EC, da Costa RC, Nunes AM. Rationale for the partial removal of carious tissue in primary teeth. Pediatr Dent 2012; 34:39-41.

Ricketts D, Lamont T, Innes NP, Kidd E, Clarkson JE. Operative caries management in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2013; 28;3. Review.