Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 3 Jan 2020

Publisert: 15 Mar 2015

Periodontitt og hjerte/karsykdom

Forfatter: Med dr övertandläkare i Parodontologi Carin Starkhammar Johansson, /Linköping

Gjennomlest av: Övertandläkare, docent Ola Norderyd, Odontologiska Institutionen/Region Jönköpings län, Jönköping och odontologiska fakulteten, Malmö högskola

BAKGRUND

Parodontit och hjärtkärlsjukdomar med bakgrund i ateroskleros (kranskärlsjukdomarna angina pectoris, hjärtinfarkt och plötslig död , och cerebrovaskulära sjukdomar såsom aterotrombotisk hjärninfarkt (stroke) samt perifera kärlsjukdomar) är vanligt förekommande i befolkningen. Båda sjukdomarna har ett komplicerat sjukdomsförlopp.
De kliniska manifestationerna i form av vävnadsdestruktion i parodontiet respektive i kärlväggen är en effekt av individens inflammatoriska svar och immunlogiska reaktioner.
Ett samband mellan sjukdomarna har under senare år studerats.

Läs även:

Parodontit och systemsjukdomar

Parodontit, kronisk

Parodontit, aggressiv

 

Epidemiologi

Studier har visat att parodontit är 1,5-2 gånger vanligare hos patienter med hjärtkärlsjukdom än hos befolkningen i stort. De parodontala variabler som används för att definiera parodontit är antal tänder, förekomst av djupa fickor med blödning, antal sites med fästenivå ≥3 mm samt alveolär benförlust på röntgen.
Parodontit har i en metaanalys visats ge en ökad risk för hjärtkärlsjukdom, men riskökningen skiljer något beroende på typ av studie.
Att sakna fler än 10 tänder tycks öka risken för förekomst av hjärtkärlsjukdom samt har visat sig vara en riksfaktor för för tidig död oavsett orsak samt död i hjärtkärlsjukdom.
Epidemiologiska studier kan emellertid inte bevisa orsaksfaktorer.

 

Orsaker

En systemisk påverkan av den subgingivala mikrofloran vid parodontit har diskuterats, där denna föreslås framdriva inflammation och immunsvar.
Bakteriearter associerade med parodontit, såsom Porfyromonas gingivalis, har hittats i aterotrombotiska plack i blodkärl.

 

Parodontit har föreslagits kunna påverka följande processer som är negativa för hjärtkärlsjukdomens utveckling:

  • endotelcellsdysfunktion
  • aktivering av trombocyter, vilket ökar risken för proppbildning
  • påverkan på systemiska markörer för inflammation, såsom C-reaktivt protein (CRP), cirkulerande leukocyt- och neutrofilcellsnivåer, högre nivåer av proinflammatoriska cytokiner
  • påverkan på nivåer och fördelning av blodfetter, så att risken för ateroskleros ökar

 

Gemensamma confounders

Parodontit och hjärtkärlsjukdom delar många riskfaktorer, såsom ålder, kön, familjehistoria av sjukdom, övervikt, tobaksrökning, diabetes och psykologisk stress. Dessa faktorer påverkar de båda sjukdomarna oberoende av varandra.

 

BEHANDLING AV PARODONTIT

Motstridiga resultat har presenterats angående huruvida parodontit ger ökad risk för en ny hjärtkärlhändelse hos individer med redan känd hjärtkärlsjukdom.

Behandling av parodontit tycks ha en viss positiv systemisk effekt. Parodontal hygienbehandling ger en måttlig reduktion av CRP, viss förbättring av endotelcellsfunktionen, samt positiv påverkan på markörer för systemisk inflammation. Hur stor effekt detta har för att förebygga hjärtkärlsjukdom är inte beskrivet.

Preventionsstudier där man studerar om behandling av parodontit ger lägre risk för utveckling av hjärtkärlsjukdom (primärprevention) saknas ännu och är sannolikt svåra att genomföra. Endast enstaka studier har studerat om behandling av parodontit ger lägre risk för förnyad hjärtkärlhändelse (sekundärprevention).

 

SLUTSATS

Parodontit är vanligare hos patienter med hjärtkärlsjukdomar orsakade av ateroskleros.
Behandling av parodontit kan ge positiva effekter på markörer för systemisk inflammation men det är i nuläget inte bevisat att parodontal behandling minskar risken för utveckling av hjärtkärlsjukdom eller förbättrar prognosen vid redan känd hjärtkärlsjukdom.

 

 

Referenser

Bahekar AA, Singh S, Saha S, Molnar J, Arora R. The prevalence and incidence of coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. Am Heart J 2007; 154: 830-837.

Hansen GM, Egeberg A, Holmstrup P, Hansen PR. Am J Cardiol. Relation of Periodontitis to Risk of Cardiovascular and All-Cause Mortality (from a Danish Nationwide Cohort Study). 2016 Aug 15;118 (4):489-93.

Li L, Iv Z, Shi Z, Zhu Y, Wu Y, Li L, Iheozor-Ejifor Z. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 15;8:CD009197

Monteiro AM, Jardini MA, Alves S, Giampaoli V, Aubin EC, Figueiredo Neto AM, et al. Cardiovascular disease parameters in periodontitis. J Periodontol 2009; 80: 378-388.

Offenbacher S, Beck JD, Moss K, Mendoza L, Paquette DW, Barrow DA, et al. Results from the Periodontitis and Vascular Events (PAVE) Study: a pilot multicentered, randomized, controlled trial to study effects of periodontal therapy in a secondary prevention model of cardiovascular disease. J Periodontol 2009; 80: 190-201.

Teeuw WJ, Slot DE, Susanto H, Gerdes VE, Abbas F, D’Aiuto F, Kastelein JJ, Loos BG. J Clin Periodontol. Treatment of periodontitis improves the atherosclerotic profile: a systematic review and meta-analysis. 2014 Jan;41 (1):70-9.

Tonetti MS. Periodontitis and risk for atherosclerosis: an update on intervention trials. J Clin Periodontol 2009; 36 (Suppl 10): 15-19.

Rathnayake N, Gustafsson A, Norhammar A, Kjellström B, Klinge B, Rydén L, Tervahartiala T, Sorsa T; PAROKRANK Steering Group. Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction: A Report From the PAROKRANK Study. Circulation. 2016 Feb 9;133 (6):576-83.