Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 20 Aug 2017

Publisert: 4 Sep 2011

Pulpateksjon og dyp pulpateksjon/partiell pulpotomi

Forfatter: Docent Bengt Möller, Lund

Gjennomlest av: Docent Annika Björkner, Avd endodonti, Odontologiska Fakulteten, Malmö Universitet, Malmö

BAKGRUND

Överkappning och djup överkappning/partiell pulpotomi vid exponerad vital pulpa syftar till att återskapa en barriär mot munhålan för att undvika infektion och nedbrytning av pulpavävnad och därmed mera omfattande tandbehandling.
Trots begränsningar att utifrån kliniska fynd fastställa en korrekt pulpadiagnos är det rimligt att anta att en blottlagd vital tandpulpa är frisk eller enbart ytligt infekterad de första 24 timmarna efter exponering genom friskt dentin i samband med trauma eller oavsiktligt vid tandbehandling. Förutsättningarna för ett lyckat resultat är därför bättre än i de fall där pulpan exponerats vid exkavering genom karierat och därmed infekterat dentin.

Ett lyckat resultat, dvs läkning, innebär att tanden är symptomfri, att den svarar positivt på sensibilitetstest, att normala periapikala förhållanden enligt röntgen föreligger samt att en fortsatt rotutveckling hos tänder med ej avslutad rotutveckling sker.

Tandvårdsriktlinjer enligt socialstyrelsen:
Överkappning
Partiell pulpotomi

 

BEHANDLING

Vid överkappning lämnas pulpavävnaden intakt medan vid partiell pulpotomi 1-2 mm av pulpavävnaden avlägsnas i anslutning till läsionen.
Behandlingen utförs under lokalanestesi.

Preoperativ tandvärk eller kvarstående smärta efter t ex termisk stimulering tyder på en djupare pulpaskada med pulpektomi som indicerad behandling.

 

Preoperativt

 • Avlägsna karies, läckande fyllningar och icke understödd tandsubstans.
 • Innan kofferdam appliceras utförs även eventuell partiell pulpektomi genom att området kring läsionen försänks 1-2 mm under riklig vattenbegjutning med diamantborr på högt varvtal. Risken för att salivkontamination därvid skulle leda till omedelbar pulpainfektion är försumbar.

 

Kofferdamläggning och desinfektion

 • Applicera kofferdam
 • Spraya sedan arbetsfältet rent med vatten och luft.
 • Tanden, klammer och omgivande kofferdam desinficeras med 30 % väteperoxid och 10 % jodsprit (alternativt 0,5 % klorhexidinsprit).

 

Hemostas

 • Ett eventuellt blodkoagel över sårytan avlägsnas med en skarp exkavator.
 • En bomullspellet indränkt med klorhexidinsprit, fysiologisk koksaltlösning, kalkvatten eller bedövningsvätska placeras mot sårytan med ett lätt tryck en eller flera gånger tills blödning avstannat.

 

Sårförband

 • Som sårförband användes kalciumhydroxid eller mineral trioxid aggregat (MTA). Båda materialen bedöms ha lika god effekt på pulpaöverlevnad. Det bör dock påpekas att MTA kan ge upphov till missfärgning av dentinet vilket kan påverka estetiken i vissa fall.
 • Sårförbandet appliceras utan tryck mot sårytan.
 • Sårförbandet täcks med ett fast cement, t ex glasjonomer, varefter en permanent fyllning kan utföras.
 • Kvarvarande koagel och/eller blödning under sårförbandet inverkar negativt på behandlingsresultatet.

 

Uppföljning

 • En första kontroll görs efter en vecka då eventuella symptom noteras.
 • Efter ytterligare 6 månader och därefter årligen görs en mera ingående utvärdering av behandlingsresultatet inkluderande kliniska symptom, sensibilitet och röntgenfynd. Skulle därvid sensibilitetsbortfall med eller utan periapikal bennerbrytning och/eller värk samt tandömhet noteras är detta ett tecken på utebliven läkning, vilket innebär att tanden får rotbehandlas.

 

Rekommenderad litteratur

Bergenholtz G, Hörsted-Bindslev P, Reit C (red.) Textbook of Endodontology, Wiley-Blackwell, 2nd edition 2010

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen, 2011

Rotfyllning. En systematisk översikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2010