Norske faktablad
A-Å
Mest populære
Nye publikasjoner
Spesialiteter
Behandlingsforslag
Spesialistkonsultasjoner

Sist oppdatert: 15 Oct 2019

Publisert: 10 Jan 2014

Burning mouth syndrome (munn- og tungesvie)

Forfatter: Tandläkare Fredric Thyberg, Sjukhustandvården/Centralsjukhuset i Karlstad

Gjennomlest av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus

Bearbeidet til norsk: Per Nygaard-Østby, tannlege MNTF, Spesialist i Periodonti

BAKGRUNN

BMS defineres av International Association of the Study of Pain (2013) som en kronisk smertetilstand eller ubehag i den orale slimhinne. Den har ingen identifiserbar kausativ lesjon og kan ikke relateres til en annen tilstand eller sykdom.
BMS er en eliminasjonsdiagnose.

 

Prevalens

Prevalens for BMS lar seg vanskelig fastslå, da de studier som er gjort ikke alltid skiller mellom BMS og symptomet munnsvie, som kan være assosiert med andre sykdomstilstander eller medisinering. Det finnes en svensk studie der man kartla hvor mange pasienter som hadde munnsvie uten en synlig lesjon. Prevalensen i denne studien var 3,7 % i populasjonen (5,5 % blandt kvinner og 1,6 % blandt men).

Prevalensen for BMS øker med tiltagende alder. Postmenopausale kvinner er predisponerte og syndromet er mye vanligere blandt kvinner enn menn.

 

Årsaker

Etiologien til BMS er uklar, men det finnes noen ulike hypoteser:

 • Neuropatiske forandringer på sentralt, såvel som perifert nivå er påvist.
 • Hormonelle forandringer og forstyrret regulering av disse kan spille en rolle i etiologien.
 • Psykogene faktorer, eksempelvis depresjon og stress kan være bidragende.

 

SYMPTOMER

Hovedsymptomet er munnsvie (en brennende smerte), stikninger eller en følelse av nummenhet i munnslimhinnen. Den er bilateral og symmetrisk. Tungen kan også rammes, fulgt av underleppens innside og fremre del av den harde gane. Mange ganger oppgir pasientene også å erfare subjektiv munntørrhet (xerostomi) og smaksforandring (dysgeusi) i anamnesen.

Bitter eller varm mat/drikke, stress og tretthet kan av og til forverre symptomene, mens å spise, suge på pastiller, kald drikke og hvile kan lindre symptomene hos noen pasienter.

Symptomene oppstår som regel spontant. En del pasienter forbinder debuten med forutgående tannbehandling.

 

KLINISKE FUNN

Pasientene har som oftest forsøkt mange behandlere for behandling, men ikke fått noe godt svar på hva som kan være årsaken til problemet. Behandlinger som er forsøkt har mdført liten eller ingen bedring i tilstanden.

En forutsetning for diagnosen BMS er en irritasjonsfri/inflammasjonsfri slimhinne.

 

DIFFERENSIALDIAGNOSER

Det finnes mange tilstander, lokale og systemiske, som kan utløse munnsvie.
Disse må utelukkes før man kan stille en sikker BMS-diagnose:

 • Slimhinneforandringer (oral lichen planes, lingue geografica, m. fl.)
 • Allergi
 • Parafunksjon
 • Infeksjon i munnslimhinnen
 • Mangeltilstander (jern, B-vitamin, folsyre)
 • Diabetes
 • Hypotyreose
 • Hyposalivasjon (xerostomi)
 • Oesofagal reflux
 • Bivirkning av medikamenter
 • Sjögrens syndrom (hyposalivasjon og oral candidose)

 

UTREDNING

For BMS-pasienten er det viktig å få en diagnose. De har ofte en anamnese som inkluderer uro, depresjon og concerofobi. Mange ganger føler de seg dårlig behandlet av tidligere behandlere. De føler seg mistenkeliggjort og at deres problem ikke er blitt tatt på alvor.

En grundig og detaljert anamnese, både odontologisk og medisinsk kombinert med en klinisk undersøkelse, gjerne kombinert med en salivmåling er helt nødvendig. Pasienter med munnsvie bør også gjennomgå en legeundersøkelse for å utelukke eventuelle bakenforliggende sykdomstilstander (se differensialdiagnoser ovenfor).

Prøvetaking som kan være aktuell bør inkludere:

 • Blodstatus (B-EPK, B-EVF, B-Hb, Ery-MCV, Ery-MCH, Ery-MCHC, B-LPK og B-TPK)
 • S-Ferritin, S-Folat (B-9), S-kobalamin (B-12)
 • B-Glucose
 • Skjoldbrukskjertelfunksjon (fritt S-T3 og S-T4)
 • Sialometri (stimulert og ustimulert salivsekresjon)

 

BEHANDLING

Kun få pasienter med BMS opplever forbedring på kort sikt og enda færre som blir helt symptomfrie innen 5 år.
Dessverre finnes det pr. i dag ingen effektiv behandling. Mange farmakologiske behandlingsalternativer er forsøkt, men det trengs flere randomiserte kliniske studier for å få klarhet i disse behandlingenes effektivitet mot BMS.

Noen av de farmakologiske behandlinger som er forsøkt er:

I dag er informasjon det viktigste hjelpemiddel vi har i behandlingen av BMSpasienter. Målsetningen må være å få pasienten til å håndtere symptomene og å akseptere syndromet, heller enn å forsøke å finne en behandlingsmessig løsning som er usannsynlig og kan skape for store forventninger hos pasienten og derigjennom øke en eventuell stresstilstand.

Pasienten bør gis beroliggende informasjon om at BMS er en tilstand uten påviselige vevsforandringer og som ikke utgjør en risiko for den generelle helsetisltand. Derimot kan den ha avgjørende påvirkning på livskvaliteten. Det faktum at pasienten får en diagnose og plausibel forklaring av sine symptomer kan redusere uroen og derigjennom gjøre symptomene mer håndterbare og til å leve med.

En studie har vist at kognitiv adferdsterapi kan være et effektivt hjelpemiddel til å redusere BMS-pasientenes problemer.

Munnsvie gir ofte en øket spenningstilstand i oral muskulatur og en intensiv fokusering på symptomene. En tynn mykplastskinne for å oppnå avslapning kan, hos noen pasienter, gi lindring.

 

OPPFØLGNING

Etter at en BMS-diagnose er fastslått og behandling gjennomført, kan pasientene få oppfølgning hos sin fasttannlege i forbindelse med de regelmessige vedlikeholdskontrollene. Skulle fasttannlegen ønske råd eller hjelp til oppfølgningsrutinene kan han/ hun sende en henvisning til en klinikk med oralmedisinsk kompetanse, vanligvis en kjevekirugisk klinikk.

 

 

Referanser

Laurells klinisk kemi i praktisk medicin; 9:e upplagan; ISBN 978-91-44-04787-4

Oral and maxillofacial medicine the basis of diagnosis and treatment 3:e upplagan ISBN 978-0-7020-4948-4

Burning mouth syndrome; Jaisri R. Thoppay, Scott S. De Rossi; Dent Clin Am 57 (2013) 497-512

Burning mouth syndrome: a review and update; Chun-Pin Chiang et.al. J Oral Pathol Med (2013) 649-655

Burning mouth syndrome: Current clinical, physiopathologic and therapeutic data; Emilie Olie et.al. Regional Anesthesia and Pain Medicine Vol. 38 Number 5

Aetiology and therapeutics of burning mouth syndrome: an update. Fernanda Goncalves Salum et.al; Gerodontology 2012; 29 :84-89

Burning mouth syndrome: A review of recent literature; Larry Charleston IV; Curr Pain Headache Rep 2013; 17:336

Burning mouth syndrome: prevalence and associated factors ; Maud Bergdahl och Jan Bergdahl; J Oral Pathol Med 1999; 28: 350-354

http://www.iasp-pain.org